Folklór Kulturális Közalapítvány

Az Alapító Jászberényben 1994. szeptember 21-én kelt határozatával, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltakkal létrehozta a közalapítványt az alábbiak szerint:

A közalapítvány

a, neve: „Folklór” Kulturális Közalapítvány

b, alapítója: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő – testülete

c, székhelye: 5100, Jászberény, Víz u. 1.

d, határozatlan időre jött létre.

 

A közalapítvány feladata, közhasznú tevékenysége

  1. Kulturális tevékenység, melyet a következő közfeladatokhoz kapcsolódóan végez:
   • Kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
   • A város kulturális, közművelődési életének fejlesztése;
   • Elősegíti   a        polgárok     iskolán       kívüli, öntevékeny, önművelő,       megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvését.

E feladatok teljesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. torvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja írja elő.

 

  1. Kulturális tevékenység, melyet a következő közfeladatokhoz kapcsolódóan végez:
   • Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése;
   • Kulturális tradíciók megalapozása, művészeti tevékenység folytatása, támogatása;
   • Amatőr művészeti csoportok működéséhez, kulturális tevékenységéhez szükséges feltételek biztosításához való hozzájárulás;
   • Film-, video-, dvd gyártást vállalhat, hangfelvételeket készíthet és kiadhat, viseletet kölcsönözhet, egyéb kulturális tevékenységet folytathat, reklámtevékenységet és társadalomtudományi kutatást végezhet, tárgyi eszközeit bérbe adhatja. Elláthat alkotóművészeti tevékenységet is.E feladatok teljesítését a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. torvény 121. § a)-b) pontjai írják elő.
  2. Kulturális örökség meghívása, melyet a következő közfeladatokhoz kapcsolódóan végez:
   • A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
   • Szolgálja és segítse a népzene, néptánc, néphagyományok megőrzését, gazdagodását és továbbadását, biztosítsa a Jászság Népi Együttes és az utánpótlás csoportok működését;E feladatok         teljesítését   a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (l) bekezdés 7. pontja írja elő.
  3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenység a következő közfeladatokhoz kapcsolódóan:
   • Sokoldalú ismeretátadással, ismeretszerzéssel segítséget ad az ifjúság neveléséhez, más értékeket is elismerő egészséges nemzettudat kialakításához;
   • Elősegíti a nevelést, oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést
   • Alapfokú művészetoktatási intézményt hozhat létre, konferenciát, továbbképzéseket szervezhet, oktatást kiegészítő tevékenységet, egyéb oktatást, társadalomtudományi kutatást végezhet;E feladatok teljesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. torvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. torvény 4. § 1. o) pontja írja elő.
  4. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, melyet a következő közfeladatokhoz kapcsolódóan végez:
   • Nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése;
   • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, a határon túli magyarság kapcsolatainak ápolása;E feladatok teljesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. torvény 115. § g) pontja írják elő.
    Közhasznú szervezetek számára biztosított — csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető — szolgáltatások, melyet a következő közfeladathoz kapcsolódóan végez:
   • Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét.

E feladatok teljesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. torvény 6. § b) pontja írja elő.